موسسه فرنام

فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

نام مجله
 فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
عنوان خلاصه
 J Ergon
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 http://journal.iehfs.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
شاپا چاپی
 ۱۷۳۵-۱۹۶۰
شاپا الکترونیک
 ۲۳۴۵-۵۳۶۵
مدیر مسئول
 دکتر علیرضا چوبینه
صاحب امتیاز
 انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
ناشر
 فرنام
وب‌سایت ناشر
 http://iehfs.ir/
سردبیر
 دکتر مجید معتمدزاده
مدیر داخلی
 دکتر مجید معتمدزاده
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0/018
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
پست الکترونیک
 journal@iehfs.ir
مصوب
 وزارت بهداشت


فصلنامه تخصصی انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران