موسسه فرنام

تحقیقات دامپزشکی

نام مجله
 تحقیقات دامپزشکی
عنوان خلاصه
 J Vet Res
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jvr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-2525
شاپا الکترونیک
 2251-6190
مدیر مسئول
 مهدی وجگانی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 داود شریفی
مدیر داخلی
 سپیده نوروزی شلمانی
گروه‌بندی
 Q3
نمایه‌ها
 ISC، SCOPUS، OTHER
تلفن
 021-61117032
پست الکترونیک
 jvr@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم