موسسه فرنام

مهندسی صنایع

نام مجله
 مهندسی صنایع
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jieng.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2423-6896
شاپا الکترونیک
 2423-6888
صاحب امتیاز
 پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 رضا توکلی مقدم
مدیر داخلی
 عطاالله طالعی زاده
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0.019
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 jieng@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم