موسسه فرنام

دانشکده فنی

نام مجله
 دانشکده فنی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jfe.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 0803-1026
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 حسین شکوهمند
مدیر داخلی
 مهری قلی زاده