موسسه فرنام

بازیافت آب

نام مجله
 بازیافت آب
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://wrj.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2423-3455
شاپا الکترونیک
 2423-3463
مدیر مسئول
 دکتر محمود کمره‌ای
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر محمدرضا مهرنیا
مدیر داخلی
 میترا بیات