موسسه فرنام

به نژادی گیاهان زراعی وباغی

نام مجله
 به نژادی گیاهان زراعی وباغی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jacb.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2383-3122
شاپا الکترونیک
 2382-9974
مدیر مسئول
 غلام عباس اكبري
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 محمود لطفی
مدیر داخلی
 نوید یزدانی
تلفن
 36040746 - 021
پست الکترونیک
  abujournal@ut.ac.ir