موسسه فرنام

مدیریت آب و آبیاری

نام مجله
 مدیریت آب و آبیاری
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jwim.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251-6298
شاپا الکترونیک
 2382-9931
مدیر مسئول
 غلام عباس اكبري
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 علی رحیمی خوب
مدیر داخلی
 علی رحیمی خوب
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/237
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-36040904
پست الکترونیک
 abujournal@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم