موسسه فرنام

توليدات دامي

نام مجله
 توليدات دامي
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jap.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2009-6776
شاپا الکترونیک
 2382-994X
مدیر مسئول
 غلام عباس اکبری
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 سید داود شریفی
مدیر داخلی
 نوید یزدانی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0/097
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-36040904
پست الکترونیک
 abujournal@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم