موسسه فرنام

مجله بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

نام مجله
 مجله بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری
عنوان دیگر
 IJHCUM
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 http://www.ijhcum.net
شاپا چاپی
 2476-4698
شاپا الکترونیک
 2476-4701
مدیر مسئول
 دکتر شیخ
صاحب امتیاز
 معاونت توسعه منابع انسانی
ناشر
 معاونت توسعه منابع انسانی
سردبیر
 دکتر قلی پور
نمایه‌ها
 ISC، DOAJ، OTHER
پست الکترونیک
 ijhcum@gmail.com
هزینه چاپ
 مجانی
مصوب
 وزارت علوم