موسسه دانش‌گستر فرنام

مجله بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

نام مجله
 مجله بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری
عنوان دیگر
 IJHCUM
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 http://www.ijhcum.net
شاپا چاپی
 2476-4698
شاپا الکترونیک
 2476-4701
مدیر مسئول
 دکتر شیخ
صاحب امتیاز
 معاونت توسعه منابع انسانی
ناشر
 معاونت توسعه منابع انسانی
سردبیر
 دکتر قلی پور
نمایه‌ها
 ISC، DOAJ، OTHER
پست الکترونیک
 ijhcum@gmail.com
هزینه چاپ
 مجانی
مصوب
 وزارت علوم