موسسه فرنام

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

نام مجله
 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jisr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2322-5254
شاپا الکترونیک
 2888-6355
مدیر مسئول
 دکتر حسین ایمانی جاجرمی
صاحب امتیاز
 مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر محمدرضا جوادی یگانه
مدیر داخلی
 دکتر پروین علی پور
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/107
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 Jisr@ut.ac.ir
هزینه چاپ
 3/000/000 ریال
هزینه داوری سریع
 500/000 ريال
مصوب
 وزارت علوم