موسسه فرنام

مطالعات حقوق تطبیقی

نام مجله
 مطالعات حقوق تطبیقی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jcl.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1735-496X
شاپا الکترونیک
 2423-3404
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا تخشید
صاحب امتیاز
 مؤسسه حقوق تطبیقی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر سعید حبیبا
مدیر داخلی
 دکتر زهرا شاکری
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/087
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-66497912
پست الکترونیک
 complawj@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم