موسسه دانش‌گستر فرنام

آموزش مدیریت مجله

انتخاب محتوا توسط اسکاپوس و هیئت مشاوران CSAB


انتخاب محتوا توسط اسکاپوس و هیئت مشاوران CSAB
تمام کسانی که یکبار مجله خود را برای نمایه سازی به اسکاپوس ارسال کرده اند، میدانند که اسکاپوس خودش ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی در اسکاپوس (پرسش های متداول: روند ثبت نام)

سؤالات متداول مجلات برای ارسال مجله به اسکاپوس (قسمت دوم: خود روند ثبت نام)
کمک به بهبود روند ارسال مجلات به اسکاپوس و موفقیت برای ویراستاران و ناشر...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی در اسکاپوس (پرسش های متداول: خود ارزیابی)


سؤالات متداول مجلات برای ارسال مجله به اسکاپوس (قسمت اول: خود ارزیابی)
کمک به بهبود روند ارسال مجلات به اسکاپوس و موفقیت برای ویراستاران و ناشرا...
ادامه مطلب »

نرم افزارهای سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism Checker


نرم افزارهای سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism Checker از دستۀ ابزارهایی هستند که برای تشخیص میزان کپی برداری از متن دیگران و بررسی دستبردهای علمی در...
ادامه مطلب »

چگونه می‌توان یک داوری هم‌تراز کامل انجام داد


مجله Nature به تازگی مقاله ای را در خصوص راهکاری برای یک داوری همتراز علمی و صحیح ارائه داده است. این مقاله که در هشتم اکتبر 2018 به چاپ رسیده است...
ادامه مطلب »

شیوه نامه انتشار مجلات دانشگاه تهران

تألیف: زهرا جلالی‌زاده
اصلاحات: مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام
مقدمه
مقالات علمی ازجمله مهم‌ترین دستاوردهای علمی هر جامعۀ علمی است. مقالا...
ادامه مطلب »

فلوچارت رسیدگی به مقالات دانشگاه تهران


...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Directory of Open Access Journals (DOAJ)


ﺮاﻫﻧﻤﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎﺰي ﻧﺷﺮﻳﺎﺖ دﺮ ﭘﺎﻳﮔﺎهﻫﺎي ﻤﻌﺗﺒﺮ ﻋﻟمی
DOAJ - پایگاه نشریات با دسترسی آزاد
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد )DOAJ( در ﺳﺎل ٢٠٠٣ در داﻧﺸﮕﺎ...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Committee on Publication Ethics (COPE)


ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق اﻧﺘﺸﺎر (COPE) در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﻮﭼﻜﻰ از وﻳﺮاﺳـﺘﺎران ﻧﺸـﺮﻳﻪ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ٠٠٠،١٠ ﻋﻀﻮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)


ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزى ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﭼﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻖ در آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﺻﻮ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (مجوز حق انتشار)


ﻣﺠﻮز ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎر
Creative Commons
اﻛﺜﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺎ در اﻳﺮان از ﺳﻴﺎﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن Open Access ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ داراى ﻣﺰ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت دوم)


ویژگی‌های ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراى ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﺑﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪىﻫﺎیی ذﻳﻞ، ﺑﺎﻳﺪ داراى آرم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧ...
ادامه مطلب »

10 اشتباه رایج در انتخاب عنوان برای مقاله شما


نویسندگان، ماه‌ها کار را آماده و مقاله علمی خود را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند به‌طور گسترده‌ای آن را به اشتراک بگذارند. این ت...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت اول)


ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻳﻜﻰ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺳﺎﺑﻘﺔ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ، ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ا...
ادامه مطلب »

راهنمای فارسی نمایه سازی موسسه فرنام

نمایه‌سازی مجله در نمایه‌سازهای معتبر بین‌المللی، باعث افزایش شهرت مجله و ارتقا سطح کیفی و کمی مجلات علمی پژوهشی خواهد شد.
موسسه دانش...
ادامه مطلب »

راهنمای داوری دوسو کور

برای مجلاتی که داوری سیستم دو سوکور استفاده می‌کنند:
در سیستم داوری دو سوکور، هویت داور و نویسنده پنهان است. داور از نام نویسنده مقاله مطلع نمی&...
ادامه مطلب »

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی


وزرارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی
راهنمای کشوری اخلاق در ا...
ادامه مطلب »

خلاصه استانداردهای اجرایی نشریات

ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ، ﭼﺎپ و ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪:
‫ﺗـﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸـﺮ ﺑﺮای ﻧﺸـﺮﯾﻪ ...
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر (استرداد)


1- استرداد یا سلب اعتبار
از آنجا که استرداد یک مقاله در پایگاه ثبت می‌شود، می‌تواند به اعتبار یک محقق و یا مجله در دراز مدت لطمه بزند....
ادامه مطلب »

قواعد رضایت بیمار

قواعد رضایت بیمار
تنظیم رضایت‌نامه پیش از انجام دادن اقدامات درمانی الزامی است. امروزه، به دلیل پیچیده‌تر شدن روند معالجات پزشکی، اطلاع&zwn...
ادامه مطلب »