موسسه دانش‌گستر فرنام

آموزش مدیریت مجله

شیوه نامه انتشار مجلات دانشگاه تهران

تالیف: زهرا جلالی زاده
اصلاحات: موسسه دانش گستر فرنام
مقدمه
مقالات علمي از جمله مهم‌ترین دستاوردهای علمی هر جامعة علمي است. اهميت مقالات ا...
ادامه مطلب »

فلوچارت رسیدگی به مقالات دانشگاه تهران


...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Directory of Open Access Journals (DOAJ)


ﺮاﻫﻧﻤﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎﺰي ﻧﺷﺮﻳﺎﺖ دﺮ ﭘﺎﻳﮔﺎهﻫﺎي ﻤﻌﺗﺒﺮ ﻋﻟمی
DOAJ - پایگاه نشریات با دسترسی آزاد
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد )DOAJ( در ﺳﺎل ٢٠٠٣ در داﻧﺸﮕﺎ...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Committee on Publication Ethics (COPE)


ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق اﻧﺘﺸﺎر (COPE) در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﻮﭼﻜﻰ از وﻳﺮاﺳـﺘﺎران ﻧﺸـﺮﻳﻪ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ٠٠٠،١٠ ﻋﻀﻮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)


ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزى ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﭼﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻖ در آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﺻﻮ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (مجوز حق انتشار)


ﻣﺠﻮز ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎر
Creative Commons
اﻛﺜﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﺎ در اﻳﺮان از ﺳﻴﺎﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﻳﺎ ﻫﻤﺎن Open Access ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ داراى ﻣﺰ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت دوم)


ویژگی‌های ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراى ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﺑﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪىﻫﺎیی ذﻳﻞ، ﺑﺎﻳﺪ داراى آرم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧ...
ادامه مطلب »

10 اشتباه رایج در انتخاب عنوان برای مقاله شما


نویسندگان، ماه‌ها کار را آماده و مقاله علمی خود را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند به‌طور گسترده‌ای آن را به اشتراک بگذارند. این ت...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت اول)


ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻳﻜﻰ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺳﺎﺑﻘﺔ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ، ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ا...
ادامه مطلب »

راهنمای فارسی نمایه سازی موسسه فرنام

نمایه‌سازی مجله در نمایه‌سازهای معتبر بین‌المللی، باعث افزایش شهرت مجله و ارتقا سطح کیفی و کمی مجلات علمی پژوهشی خواهد شد.
موسسه دانش...
ادامه مطلب »

راهنمای داوری دوسو کور

برای مجلاتی که داوری سیستم دو سوکور استفاده می‌کنند:
در سیستم داوری دو سوکور، هویت داور و نویسنده پنهان است. داور از نام نویسنده مقاله مطلع نمی&...
ادامه مطلب »

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی


وزرارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی
راهنمای کشوری اخلاق در ا...
ادامه مطلب »

خلاصه استانداردهای اجرایی نشریات

ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ، ﭼﺎپ و ‫اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪:
‫ﺗـﺪوﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸـﺮ ﺑﺮای ﻧﺸـﺮﯾﻪ ...
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر (استرداد)


1- استرداد یا سلب اعتبار
از آنجا که استرداد یک مقاله در پایگاه ثبت می‌شود، می‌تواند به اعتبار یک محقق و یا مجله در دراز مدت لطمه بزند....
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر (مسئولیت داوران)


اخلاق در نشر (مسئولیت داوران)
1-1- سهیم بودن در تصمیم هیئت تحریریه
1-1-1 داوری هم­طراز به سردبیر در اتخاذ تصمیمات و به نویسنده در بهبود بخش...
ادامه مطلب »

استرداد یا سلب اعتبار (retraction)


استرداد یک مقاله توسط یک مجلۀ علمی این پیام روشن را می‌فرستد که اعتبار مقاله زیر سوال رفته است. از آنجا که مقالۀ مسترد شده از مجلۀ چاپی و...
ادامه مطلب »

هیئت تحریریه مجله علمی


هیئت تحریریه
هیئت تحریریه معمولاً از افرادی برجسته در حوزۀ تخصصی نشریه تشکیل می‌شود. داشتن یک هیئت تحریریه بسیار مهم است:
"آنها به عن...
ادامه مطلب »

سردبیر (Editor in chief) و مدیر ویراستاری (Managing editor) چه کسانی هستند؟


به گزارش واحد نشریات، دانش گستر فرنام
سردبیر (Editor in chief) و مدیر ویراستاری (Managing editor) دو شغل کاملا مجزا هستند که گاه در وظایفشان ...
ادامه مطلب »

چگونه یک مجله علمی تاسیس کنیم؟


چگونه یک مجله علمی تاسیس کنیم؟
ایران در میان کشورهای در حال توسعه جایگاه قابل توجهی در تولیدات علمی دارد. به گزارش دکتر جعفر مهرداد، مدیر پایگ...
ادامه مطلب »

چگونه یک هیأت تحریریۀ قدرتمند داشته باشیم

ترجمه و گردآوری: واحد نشریات موسسه دانش گستر فرنام
ایده­‌هایی برای نقش کارمندان و استخدام نیروهای جدید در هیئت تحریریه
نشریات از داشتن یک...
ادامه مطلب »
 
پست‌های برجسته
ﭘﺎﻳﮕﺎه The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)
10 اشتباه رایج در انتخاب عنوان برای مقاله شما
استرداد یا سلب اعتبار (retraction)
هیئت تحریریه مجله علمی
آخرین پست‌ها
ﭘﺎﻳﮕﺎه The Committee on Publication Ethics (COPE)
راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)
راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (مجوز حق انتشار)
راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت دوم)
راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت اول)
دسته‌ها
بدونیم ضرر نداره
نوشتن به زبان آدمیزاد
نمونه کار
اطلاعیه‌ها
مقالات آموزشی
لیست مجلات
دانلودها
آموزش مقاله نویسی
آموزش مدیریت مجله
قوانین کمیته اخلاق
مقالات عمومی
عضویت در خبرنامه
با ثبت نام در خبرنامه فرنام، از آخرین اخبار و مقاله های علمی باخبر شوید: