موسسه فرنام

انجمن آسیب شناسی ایرانمجله پاتولوژی ایران، مجله رسمی و علمی انجمن بوده که اکنون نمایۀ پابمد و اسکاپوس است. مدیریت کامل این مجله با موسسه دانش گستر فرنام است.