موسسه فرنام

دانشگاه شاهد

آدرس: www.shahed.ac.ir


همچنین موسسه دانش گستر فرنام متعهد گردیده است که کلیه خدمات ترجمه، ویراستاری و اصلاح منابع موسسه را به کمترین قیمت ممکن برای دانشجویات و اساتید دانشگاه شاهد، انجام دهد.