موسسه فرنام

دانشگاه تهران

آدرس: http://ut.ac.ir/fa


مردمان این سرزمین در طول تاریخ به هر روی که توانسته‌اند، مشعل دانش را روشن نگاه داشته‌اند. آنها علی رغم سختی‌ها و درشتی‌های تاریخ، پایه‌گذار جندی‌ شاپور‌ها و نظامیه‌ها بوده‌ و در باغ دانش را رُفته‌اند.

در زمانۀ نزدیک به ما هم اندکی بیش از هشتاد سال است که دانشگاه تهران، مشعل دانش را در این سرزمین به دست گرفته و بزرگان و دانشمندان بسیاری را به این سرزمین ورجاوند، هدیه کرده است. صدها و هزاران انسان فرهیخته در این مرکز بزرگ علمی عمر گرانمایه را صرف کرده و سنگی بر سنگ بنای تاریخ و تمدن این سرزمین افزوده‌اند.

ما مفتخریم که بنا بر قراردادی بین  دانشگاه تهران، این نشریات، یادگارهای بزرگ مردانِ دانش و فرهنگ و هنر این سرزمین، به رسم امانت به ما سپرده شده‌اند تا همیار سردبیران و دست‌اندرکاران انتشار آنها باشیم و برای ارتقای رتبه، کیفیت نگارش و برتر رفتن جایگاه جهانی آنها بکوشیم.