اصلاح منابعی که به زبان فارسی نوشته است، بر اساس فرمت و قالب های استاندارد.