جهت دریافت فهرست نشریات Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

                                                                                         https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

جهت دریافت فهرست نشریات خارج شده از Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

 

توجه مهم : قبل از استفاده از فهرست نشریات به سیاهه نشریات نامعتبر  وزارت علوم و دانشگاهها توجه فرمایید.


 

 

JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE

JCR Year: 2016  Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
 JCR Year: 2015 Selected Editions: SCIE

 

JCR Year: 2015  Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS

 


 

 

دانش گستبر فرنام