لیست ذیل که منبع انتشار آن کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران می باشد، شامل معرفی اعضای کمیته های اخلاق در پژوهش سازمان های زیرنظر وزارت بهداشت می باشد. دانش گستر فرنام امیدوارم است که تمامی دانشمندان کشورمان ایران، به قوانین اخلاق در نشر متعهد بوده و ضمن کمک به ارتقا کیفی و علمی این کمیته ها، از انجام موارد غیرقانونی خودداری کنند. 

دانش گستر فرنام، خود را متعهد به رعایت بند به بند قوانین اخلاق در پژوهش ملی دانسته و تمام سعی خود را به جهت گسترش مرزهای دانش در این زمینه بکار بسته است. بدین جهت لیست زیر با تایید وزارت بهداشت منتشر می گردد: