لیست اعضای کمیته های دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاه های کشور که توسط وزارت بهداشت منتشر گردیده است.  در این لیست اعضای هر کمیته مشخص و برای مراجعه افرادی که قصد اطلاع و یا اعتراض نسبت به موضوعات مشمول کمیته اخلاق دارند، سمت های آنان نیز درج شده است. دانش گستر فرنام امیدوار است که با درک بهتر و دوری جویی از تخلفات قانونی، هیچ دانشمندی قوانین اخلاق در پؤوهش را زیرپای نگذاشته و همه ما بدان متعهد باشیم. 

در پست بعدی لیست اعضای کمیته های سازمانی اخلاق در پژوهش را نیز خدمتتان معرفی خواهیم نمود. 

 

 

 

 

 

    منبع لیست: كميته‌ي ملي اخلاق در پژوهش‌هاي زيست پزشكي