شرکت فرنام عضو کمیته اخلاق در نشر (COPE) می باشد و بر اساس آن، آماده سازی و انجام تمام مراحل عضویت و اجرای قوانین اخلاق در نشر بین المللی توسط شرکت فرنام انجام می پذیرد. دقت فرمایید که پاسخ (COPE) حدود دو ماه الی یکسال به طول می انجامد.