موارد انتشار تكراري (1مضاعف) چه اقدامی انجام شود؟ 

(الف) مورد مشكوك به انتشار تكراري در يك مقاله ی ثبت شده در دفتر مجله

تهیه شده توسط کمیته بین المللی اخلاق در نشر

راهنمایی: منظور از انتشار تکراری یا مظاعف، انتشار یک مقاله در دو مجله متفاوت و یا ارسال مقاله به دو مجله متفاوت و قرار گرفتن مقاله در مسیر انتشار است.

 

 

توجه: راهنماي نويسندگان بايد در خصوص سياست مجله در مورد انتشار تكراري رواضح و شفاف باشد. الزام نویسندگاه به امضای فرم تعهدنامه یا علامت زدن يك فیلد مربوط در وب سایت جهت بررسي هاي آينده مي تواند مفيد باشد. 

 

توضیح (سردبیر محترم)

1. چنانچه داور در حین ارزیابی مقاله، متوجه شود که مقاله تکراری است و یا در مسیر انتشار مجله ای دیگر قرار دارد، باید سردبیر مجله را آگاه کند. 

2. به عنوان سردبیر از داور تقدیر کرده و موضوع را بررسی کنید. از داور بخواهید اگر مستنداتی دارد، حتما برای شما ارسال کند. مستندها را جمع آوری کنید و میزان همپوشانی مطالب را بررسی کنید.

3. سه حالت ممکن است وجود داشته باشد.

3-1: همپوشانی جدی نیست. با داور تبادل نظر کنید و متغیرهایی مانند سال و مکان مطالعه را بررسی کنید. مطمئن شوید که همپوشانی به چه صوت است. داوری را ادامه دهید و مسیر عادی را طی کنید.

3-2: همپوشاني مختصر همراه با درجاتي از تكرار و يا تجزيه و تحليل مجدد و معقول (مانند زير گروه/ پيگيري وسيع تر/ بحثي كه مخاطبان متفاوتي را هدف گرفته است.  با لحني خنثي با نويسنده تماس بگيريد/تاسف خود را ابراز كنيد/ موقعيت مجله را توضيح دهيد
توضيح دهيد كه در مقالات ثانويه بايد به مقاله اصلي ارجاع داده شود. تقاضا كنيد كه به مقاله اصلي ارجاع دهند و/ يا مطالب داراي هم پوشاني را حذف كنند.  فرآيند داوري را ادامه دهيد

نکته: بر اساس قوانین کمیته بین المللی سردبیران مجلات علوم پزشکی، ترجمه مقالات به زبان دیگر، قانونی است. اما باید به مقاله اصلی استناد شده و در متن مقاله به ترجمه بودن آن اشاره مستقیم شده باشد.

3-3: هم پوشاني/تكرار عمده (يعنی مقاله بر اساس داده های مقاله ای که پيش از اين چاپ شده و با همان نتايج يا نتايج بسيار مشابه باشد و/يا شواهدی که نشان دهنده تلاش نويسنده برای مخفی کردن "تکرار" باشد مانند تغيير دادن عنوان، ترتيب نام نويسندگان و عدم ارجاع به مقاله قبلی. در این صورت مکتوب با نويسنده ی مسئول تماس بگيريد. بهتر است تعهدنامه ی امضا شده نويسندگان ( يا نامه
ارسالی ايشان) که بيانگر عدم چاپ مقاله در ساير مجلات می باشد را نيز به همراه شواهد مستند انتشار مضاعف ضميمه نماييد. 

اگر نویسنده پاسخ ناموجه داد و یا اصلا پاسخ نداد، سعي كنيد با ساير نويسندگان تماس بگيريد (مد لاين / گوگل را براي يافتن پست الكترونيكي جستجو كنيد). اگر از طرف دیگر نویسندگان نیز پاسخی دریافت نکردید،  با موسسۀ متبوع نويسنده تماس بگيريد و درخواست كنيد كه ملاحظات شما به مقام ارشد نويسنده و/يا مسئول مديريت پژوهش منتقل شود. سعي كنيد رسيد نامه خود را دريافت كنيد. در صورت عدم دريافت پاسخ تماس را هر 3-6 ماه تكرار كنيد. همچنین رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به نويسنده (در صورت امكان تمام نويسندگان) اعلام كنيد، موقعيت و پيامدهاي آتي قابل انتظار را توضيح دهيد. در نهایت داور را از نتیجه اقدام خود آگاه کنید.

اما اگر نویسنده/نویسندگان پاسخ داده و  توضيح موجه (خطاي صادقانه/واضح نبودن راهنماي نويسندگان مجله/ پژوهشگر بسيار مبتدي) داده شد،  رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به نويسنده (در صورت امكان تمام نويسندگان) اعلام كنيد، موقعيت و پيامدهاي آتي قابل انتظار را توضيح دهيد. و توضیح دهید که اطلاع دادن به مقام ارشد نويسنده و/يا فرد مسئول نظارت بر پژوهش وجود خواهد داشت.

 

در نهایت نویسندگان و داور را بصورت جداگانه از اقدام یا تصمیم نهایی خود مطلع کنید.

موارد انتشار تكراري (مضاعف) چه اقدامی انجام شود؟ 

(ب) مورد مشكوك به انتشار تكراري در يك مقاله انتشار يافته

 

 

منبع: وب سایت کمیته بین المللی اخلاق در نشر