ﺮاﻫﻧﻤﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎﺰي ﻧﺷﺮﻳﺎﺖ دﺮ ﭘﺎﻳﮔﺎهﻫﺎي ﻤﻌﺗﺒﺮ ﻋﻟمی

DOAJ - پایگاه نشریات با دسترسی آزاد

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد )DOAJ( در ﺳﺎل ٢٠٠٣ در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ، ﺑﺎ ٣٠٠ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد و اﻣﺮوز ﺣﺪود 12000 ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎى ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى، ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. DOAJ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻀﻮﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و اﻋﻀـﺎى آن در ٣ دﺳـﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:  ﻧﺎﺷﺮ، ﻋﻀﻮ ﻋﺎدى و ﺣـﺎﻣﻲ .

ﻋﻀـﻮﻳﺖ در DOAJ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺑﻴـﺎﻧﻲ روﺷـﻦ از ﻧﻴـﺖ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻴﻢ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و دﺳﺘﺮﺳـﻲ آزاد ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت داورى ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﮔـﺮوه DOAJ در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺷﻔﺎف ﺳﺎزى ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش در اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻤﻲ (اﺻﻮل) اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود اﻋﻀﺎى DOAJ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﺻﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻋﻀﻮﻳﺖ، ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﻟﻴﻨﻚ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

 

لازم به ذکر است که از زمستان 1395، ارائه دهنده وب سرویس این پایگاه، IP هایی که از کشور ایران به این وب سرویس متصل می شوند را مسدود نموده است. پایگاه DOAJ این موضوع را البته غیر رسمی اعلام نموده و تغییراتی در روند نمایه سازی و بررسی درخواست های ایران، اعمال ننموده است.

 

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﻨﻚ ذﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از راﻫﻨﻤﺎى ﻓﺎرﺳﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﺎﻳﮕـﺎه DOAJ  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد.

https://doaj.org/translated

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه DOAJ ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ٥٨ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ ٥٨ ﺳﺆال در ٦ ﺑﺨﺶ ذﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ:

 

١. اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ یا Basic Journal Information  (٣٥ ﺳﺆال)؛

٢. ﻛﻴﻔﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﻫﻴﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ Quality and Transparency of the Editorial Process (٧ ﺳﺆال)؛

٣. ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاى ﻧﺸﺮﻳا How Open is the Journal؟ (١ ﺳﺆال)؛

٤. ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻣﺤﺘﻮا Content Licensing (٥ ﺳﺆال)؛

٥. ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ یا Copyright and Permissions (٢ ﺳﺆال)؛

٦. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ  The qualifiers for the DOAJ Seal  (٣ ﺳﺆال).

 

ﺑﺨﺶ اول: اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ

 

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﻳﻪ، آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ، ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻰ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ISSN ﭼـﺎﭘﻰ و آﻧﻼﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ، ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ اﻧﺠﻤﻦ، ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺳﺎﻳﺖ، ﻧﺎم ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑـﺎ او در ارﺗﺒـﺎط ﺑﻮد، آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻓﺮد، ﺗﻜﺮار آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﻓﺮد و ﻧﺎم ﻛﺸﻮر را وارد ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺳﺆاﻻت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﺧﻮد ﭘﻮﻟﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ، آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺨﺸﻰ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در اﻳـﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﺎ ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪاى ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد، آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻳﺎ ﻣﺮورى ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ آرﺷﻴﻮ ﻣﻘـﺎﻻت، آﻳـﺎ ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﺑـﺮاى ﻋـﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى ﺧﺎﺻﻰ دارد (ﺑﺮاى ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ)، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺪام ﺳﻴﺎﺳﺖ آرﺷﻴﻮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، آﻳﺎ ﻧﺸـﺮﻳﻪ اﺟـﺎزه ﺟﺴـﺘﺠﻮ در ﻣـﺘﻦ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻰدﻫﺪ، ﻧﺸﺮﻳﻪ از ﻛﺪام ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ، آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ اﺑـﺮداده ﻣﻘـﺎﻻت را در اﺧﺘﻴـﺎر DOAJ  ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد، آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ آﻣﺎرى از ﺗﻌﺪاد داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮﻳﻪ از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﻰ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻓﺮﻣﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﺖ، ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪى ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ، زﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻘـﺎﻻت ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﺑـﻪ آن زﺑـﺎن ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻰﮔـﺮدد ﭼﻴﺴﺖ؟ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ (ﺷﻜﻞ 1).

 

 

 


شکل 1. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اول تا چهارم در ﭘﺎﻳﮕﺎه DOAJ

 

 

ﺑﺨﺶ دوم: ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ

 

 در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ٧ ﺳﺆال ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد:

 

١. آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺄت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ

2. ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪ داورى ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

٣. آدرس ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.

٤. آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﺪاف و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺸﺮﻳﻪ

5. آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﻫﻨﻤﺎى ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن

6. آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ داراى ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﻰ دارد؟

7. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭼﺎپ آن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ (ﺷﻜﻞ ٢)

 

شکل 2. سوالات مربوط به بخش سردبیران و هیئت تحریریه مجله در DOAJ

 

 

 ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاى ﻧﺸﺮﻳﻪ

 

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺻﻔﺤﻪ اى ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت در آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ را وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﺷﻜﻞ 3).

 

شکل 3. آدرس صفحه ای که در وب سایت خود، انتشار آزاد را توضیح داده اید وارد کنید

 

 

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم: ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻣﺤﺘﻮا

 در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ٥ ﺳﺆال زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد:

 

1.   آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺪور ﻣﺠﻮز CC ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ را در اﺑﺮدادهﻫﺎى ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟

2. آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮا را ﻃﺒﻖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻰ دﻫﺪ ﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎى ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﻰدﻫﺪ؟

3.  آدرس ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺠﻮزﻫﺎ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

4. آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺟﺎزه ﺧﻮاﻧﺪن، ﻓﺮوﮔﺬارى، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭼـﺎپ، ﻟﻴﻨـﻚ دﺳﺘﺮﺳـﻰ ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻣﻘـﺎﻻت وﻳـﮋه را ﻣﻰدﻫﺪ؟

5.  ﻧﺸﺮﻳﻪ از ﻛﺪام ﺳﻴﺎﺳﺖ واﺳﭙﺎرى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ (ﺷﻜﻞ 4)

 

شکل 4. پنج سوال DOAJ برای شفاف سازی وضعیت مجوز صدور مجوزهای محتوایی

 

 

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ و ﻣﺠﻮزﻫﺎ

 

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺆال ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺟـﺎزه ﻣـﻰدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺟـﺎزه ﻧﺸـﺮ آﺛﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آدرس ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن ﺑﺨﺶ درج ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (ﺷﻜﻞ 5).

 

شکل 5. سوالاتی که DOAJ درباره اجازه نامه نشر به نویسندگان می دهید را نشان میدهد.

 

 

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

 

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ و آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ و ﺗﺄﻳﻴﺪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ وارد ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻼً ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻰ ﻫـﺎى ﻻزم از ﻃﺮف ﭘﺎﻳﮕﺎه DOAJ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻰ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ وارد ﺷﺪه ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ (ﺷﻜﻞ 6).

 

شکل 6. قوانین DOAJ و اطلاعات اضافی را مرور می کند.

 

روندهای بررسی و ورود به پایگاه DOAJ معمولا بین 3 ماه تا 6 ماه طول میکشد. در این مدت از انتشار غیر استاندارد، انتشار بدون متن کامل یک شماره، جدا خودداری کنید.

 

موسسه دانش گستر فرنام