ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزى ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﭼﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻖ در آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻣﻰﺗـﻮان اﻳـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ در آن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد از ﻧﻈـﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ ٣ دﺳـﺘﻪ اﺻـﻠﻰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:

 

  1. ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺸﺘﺮك
  2. ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ
  3. ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى اﺻﻠﻰ

 

ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺸﺘﺮك

ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧـﻮع ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﺸﺮﻳﻪ در آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ از اﻳـﻦ ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪى ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ:

 

  1. ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ دارﻧﺪ؛
  2. ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻌﻬﺪات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ راﺣﺘـﻰ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎى ﮔـﺮوه اول اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد را در آن ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻛﻨﺪ. از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ Googlescholar، Ebsco، Face book، Twitter و ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻰﮔـﺮدد ﺣﺘـﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﻣـﺎ ﭘﺎﻳﮕـﺎهﻫـﺎى دﺳـﺘﻪ دوم ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻫﻤﭽﻮن داورى ﻣﻘﺎﻻت، ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت، رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺆﻟﻔﻴﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﺸﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ.

 

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ آﺳﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺻﻠﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﻰﻣﻴﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﺧـﻮد را در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﻜﻮﻻر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻰ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣـﻰﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺒﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺸﺮ COPE و ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻰ آزاد ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت (Open Access)، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در اﻳـﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻤﭽﻮن DOAJ، Ebsco و ... ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد در آن ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

در ﻛﻨﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ، ﺑﺴﻴﺎرى از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزى اﻳﺮاﻧﻰ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ ﻣـﻰﺗـﻮان ﺑـﻪ SID، Magiran، CIVILICA، Noormag و ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻓﻘـﻂ در ﻫﻤـﻴﻦ ﮔـﺎم ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﺎ ﻛﻤﻰ ﺻﺮف وﻗﺖ، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد را در ١٠ ﺗﺎ ٢٠ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻣﺨﺎﻃﺐ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪى آن ﻫﺎ، ورودى ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

 

ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﺿـﻮﻋﻰ و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺷـﺎﺧﻪ ﺧﺎﺻـﻰ از ﺣـﻮزه ﻋﻠـﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و در آن ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺮﻳﺎت ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزى ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ٦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﺗﺨﺼﺼـﻰ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزى ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه از آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از Abstracts، Agricola، Agrindex، Crop Science Database، و دو ﭘﺎﻳﮕـﺎه  Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) و Food Science and Technology Abstracts ﻛـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻰ در دو ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻴﻼت و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺣﻮزه رﺷﺘﻪ ى ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻫـﻢ ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﮔﺮدد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺮﻳﻪاى ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳـﻪﺷـﺪن در ﭘﺎﻳﮕـﺎهﻫـﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺣﻮزه ﻛﺸﺎورزى، در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻰ و داروﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﺷـﻮد. از اﻳﻦ رو ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى اﺻﻠﻲ

ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎى اﺻﻠﻰ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﻣﺴﻮن روﻳﺘﺮز )Web of Science( و اﺳﻜﻮﭘﻮس )Scopus) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه از وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺰارش دﻫﻰ اﺳﺘﻨﺎدى ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪن ﻧﺸﺮﻳﻪ در اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎزى ﻫﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎﺗﻰ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد اﺷﺎره ﻣﻰﮔﺮدد و در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮه ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آدرس ﻟﻴﻨﻚ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى اﺻﻠﻰ در ﺑﺤﺚ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﻪﺷﺪن در اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

برگرفته از دستورالعمل وزارت علوم