نمایه‌سازی مجله در نمایه‌سازهای معتبر بین‌المللی، باعث افزایش شهرت مجله و ارتقا سطح کیفی و کمی مجلات علمی پژوهشی خواهد شد.

موسسه دانش گستر فرنام، با ارائه خدمات مشاوره و مدیریت مجلات علمی پژوهشی به دانشگاه های کشور، سعی در استانداردسازی مجلات علمی پژوهشی نموده و امیدوار است با یک برنامه مدون، بخش بزرگی از مجلات کشور با استانداردسازی کند.

این طرح با تشویق تیم مدیریت و سردبیر برایت تشکیل یک هیئت تحریریه قدرتمند که به مجله و اهداف آن همیت دهند شروع شده و سپس طرحی مدون برای افزایش پراکندگی جغرافیایی در سطح خوانندگان و نویسندگان اجرا می کند.

ارائه آموزش به سردبیر و کارشناس مجله در خصوص مسائل مدیریت مجلات علمی پژوهشی، چاپ استاندارد، قوانین بروز شده نشر و همین طور قوانین اخلاق در نشر نیز در این برنامه قرارداده شده است.

سردبیران باید بتوانند با داشتن دانش کافی در خصوص مدیریت مجله، وضعیت مجله خود را بهبود ببخشند. همچنین راهکارهایی نیز برای انتشار استاندارد بر اساس قوانین بین المللی در نظر گرفته شده است.