موسسه فرنام

ادیان و عرفان

نام مجله
 ادیان و عرفان
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jrm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2228-5563
شاپا الکترونیک
 2588-4816
مدیر مسئول
 مجید معارف
صاحب امتیاز
 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 قربان علمی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/071
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-42762152
پست الکترونیک
 jrm@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم