موسسه فرنام

فلسفه دین

نام مجله
 فلسفه دین
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jpht.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-7063
شاپا الکترونیک
 2423-6233
مدیر مسئول
 دکتر سید محمود میرخلیلی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر محمد محمدرضایی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 025-36166312
پست الکترونیک
 JPHT@UT.AC.IR
مصوب
 وزارت علوم