موسسه فرنام

پژوهش های قرآن و حدیث

نام مجله
 پژوهش های قرآن و حدیث
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jqst.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-9430
شاپا الکترونیک
 2588-4956
مدیر مسئول
 مجید معارف
صاحب امتیاز
 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 منصور پهلوان
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-42762152
پست الکترونیک
 jqst@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم