موسسه فرنام

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

نام مجله
 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jflr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2588-4123
مدیر مسئول
 علیرضا ولی پور
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 سید محمد علوی
مدیر داخلی
 محمد حسین نوروزی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61119063
پست الکترونیک
 jflr@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم