موسسه فرنام

اللغة العربیة و آدابها

نام مجله
  اللغة العربیة و آدابها
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jal-lq.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1735-9767
شاپا الکترونیک
 2423-6187
مدیر مسئول
 دکتر سیدمحمود میرخلیلی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر علی رضا محمدرضایی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 025-36166314
پست الکترونیک
 jal_lq@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم