موسسه فرنام

دوفصلنامه مجله تحقیقات در ارولوژی

نام مجله
 دوفصلنامه مجله تحقیقات در ارولوژی
عنوان خلاصه
 J Res Urol
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 http://urology.umsha.ac.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
شاپا چاپی
 ۲۴۷۶-۷۰۴۲
شاپا الکترونیک
 ۲۴۷۶-۷۰۴۲
مدیر مسئول
 محمدعلی امیرزرگر
صاحب امتیاز
 دانشگاه علوم پزشکی همدان
ناشر
 فرنام
سردبیر
 سید حبیب اله موسوی بهار
مدیر داخلی
 سید حبیب اله موسوی بهار
نمایه‌ها
 OTHER
مصوب
 وزارت بهداشت


در سده ۱۸ جزوه‌ها و اوراق اطلاعاتی برای نخستین بار در اروپا؛ به طور روزانه، چاپ و پخش می‌شد. پس از پایان سده ۱۹ تعداد خوانندگان روزنامه‌های اروپایی افزایش یافت و به هزاران یا میلیون‌ها نفر رسید. روزنامه‌های اولیه بسیاری از انواع اطلاعات را در قطعی محدود و قابل تکثیر جای می‌دادند. روزنامه‌ها اطلاعاتی را دربارهٔ امور جاری، سرگرمی و آگهی در یک‌جا ارائه می‌کردند.