همان طور که در بخش های گذشته اشاره شد، برای درک اعمال باکتری ها، دینامیک و درمان عفونت های ناشی از باکتری ها، فهمیدن نحوه کنترل متابولیسم باکتری ها ضروری می باشد. در این بخش به ادامه بحث نحوه کنترل متابولیسم در باکتری ها با تاکید بر روی شبکه های تنظیم یکنواخت در باکتری ها […]

ادامه مطلب

    درك زبان خاموش اما جذاب سلولهاي زنده، تلاش بيولوژي مولكولي مدرن است. از يك الفباي ساده چهار حرفي (آدنين، گوانين، سيتوزين، تيمين) دستورالعمل فرآيندهاي حياتي شكل مي گيرد كه پيچيده ترين بيان و گفتار آن‌ها "انسان" است. حجم فوق العاده زياد داده هاي مولكولي و الگوهاي مبهم و مرموز آن‌ها ما را بر […]

ادامه مطلب