همان طور که در بخش های گذشته اشاره شد، برای درک اعمال باکتری ها، دینامیک و درمان عفونت های ناشی از باکتری ها، فهمیدن نحوه کنترل متابولیسم باکتری ها ضروری می باشد. در این بخش به ادامه بحث نحوه کنترل متابولیسم در باکتری ها با تاکید بر روی شبکه های تنظیم یکنواخت در باکتری ها […]

ادامه مطلب