درك زبان خاموش اما جذاب سلولهاي زنده، تلاش بيولوژي مولكولي مدرن است. از يك الفباي ساده چهار حرفي (آدنين، گوانين، سيتوزين، تيمين) دستورالعمل فرآيندهاي حياتي شكل مي گيرد كه پيچيده ترين بيان و گفتار آن‌ها "انسان" است. حجم فوق العاده زياد داده هاي مولكولي و الگوهاي مبهم و مرموز آن‌ها ما را بر […]

ادامه مطلب