موسسه دانش‌گستر فرنام

مقالات آموزشی

برای مقاله علمی خودمان، واژگان کلیدی درست انتخاب کنیم


اصلی‌ترین دلیل برای چاپ یک مقاله شناساندن آن به دنیای دانش و تحقیقات است. پس آنچه از بیشترین اهمیت برخوردار است، ممکن ساختن همین امر است. از ...
ادامه مطلب »

چگونه برای مقاله علمی یک چکیدۀ خوب بنویسیم؟


چکیده خلاصه‌ای از مقالۀ شماست که گاه در اصل تنها بخشی از مقاله است که محققین در حال جستجو برای اطلاعات مورد نیازشان مطالعه می‌کنند. بناب...
ادامه مطلب »

انتخاب محتوا توسط اسکاپوس و هیئت مشاوران CSAB


انتخاب محتوا توسط اسکاپوس و هیئت مشاوران CSAB
تمام کسانی که یکبار مجله خود را برای نمایه سازی به اسکاپوس ارسال کرده اند، میدانند که اسکاپوس خودش ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی در اسکاپوس (پرسش های متداول: روند ثبت نام)

سؤالات متداول مجلات برای ارسال مجله به اسکاپوس (قسمت دوم: خود روند ثبت نام)
کمک به بهبود روند ارسال مجلات به اسکاپوس و موفقیت برای ویراستاران و ناشر...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی در اسکاپوس (پرسش های متداول: خود ارزیابی)


سؤالات متداول مجلات برای ارسال مجله به اسکاپوس (قسمت اول: خود ارزیابی)
کمک به بهبود روند ارسال مجلات به اسکاپوس و موفقیت برای ویراستاران و ناشرا...
ادامه مطلب »

نرم افزارهای سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism Checker


نرم افزارهای سرقت ادبی و علمی یا Plagiarism Checker از دستۀ ابزارهایی هستند که برای تشخیص میزان کپی برداری از متن دیگران و بررسی دستبردهای علمی در...
ادامه مطلب »

چگونه می‌توان یک داوری هم‌تراز کامل انجام داد


مجله Nature به تازگی مقاله ای را در خصوص راهکاری برای یک داوری همتراز علمی و صحیح ارائه داده است. این مقاله که در هشتم اکتبر 2018 به چاپ رسیده است...
ادامه مطلب »

فلورچارت COPE - در موارد مشکوک به سرقت علمی چه کاری باید انجام دهیم؟

فلوچارت زیر نشان میدهد که به پیشنهاد کمیته بین المللی اخلاق در نشر در هنگام مشاهده سرقت ادبی و علمی چه کاری باید انجام دهیم.
به پیشنهاد کمیته...
ادامه مطلب »

فلوچارت رسیدگی به مقالات دانشگاه تهران


...
ادامه مطلب »

فلورچارت COPE - در موارد مشکوک به انتشار تکراری چه کنیم؟

موارد انتشار تكراري (1مضاعف) چه اقدامی انجام شود؟
(الف) مورد مشكوك به انتشار تكراري در يك مقاله ی ثبت شده در دفتر مجله
تهیه شده توسط کمیته بین ال...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Directory of Open Access Journals (DOAJ)


ﺮاﻫﻧﻤﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎﺰي ﻧﺷﺮﻳﺎﺖ دﺮ ﭘﺎﻳﮔﺎهﻫﺎي ﻤﻌﺗﺒﺮ ﻋﻟمی
DOAJ - پایگاه نشریات با دسترسی آزاد
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد )DOAJ( در ﺳﺎل ٢٠٠٣ در داﻧﺸﮕﺎ...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Committee on Publication Ethics (COPE)


ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق اﻧﺘﺸﺎر (COPE) در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﻮﭼﻜﻰ از وﻳﺮاﺳـﺘﺎران ﻧﺸـﺮﻳﻪ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ٠٠٠،١٠ ﻋﻀﻮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)


ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزى ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﭼﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻖ در آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﺻﻮ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت دوم)


ویژگی‌های ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراى ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﺑﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪىﻫﺎیی ذﻳﻞ، ﺑﺎﻳﺪ داراى آرم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧ...
ادامه مطلب »

10 اشتباه رایج در انتخاب عنوان برای مقاله شما


نویسندگان، ماه‌ها کار را آماده و مقاله علمی خود را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند به‌طور گسترده‌ای آن را به اشتراک بگذارند. این ت...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت اول)


ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻳﻜﻰ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺳﺎﺑﻘﺔ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ، ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ا...
ادامه مطلب »

راهنمای فارسی نمایه سازی موسسه فرنام

نمایه‌سازی مجله در نمایه‌سازهای معتبر بین‌المللی، باعث افزایش شهرت مجله و ارتقا سطح کیفی و کمی مجلات علمی پژوهشی خواهد شد.
موسسه دانش...
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر (استرداد)


1- استرداد یا سلب اعتبار
از آنجا که استرداد یک مقاله در پایگاه ثبت می‌شود، می‌تواند به اعتبار یک محقق و یا مجله در دراز مدت لطمه بزند....
ادامه مطلب »

قواعد رضایت بیمار

قواعد رضایت بیمار
تنظیم رضایت‌نامه پیش از انجام دادن اقدامات درمانی الزامی است. امروزه، به دلیل پیچیده‌تر شدن روند معالجات پزشکی، اطلاع&zwn...
ادامه مطلب »

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
ابلاغ شده در تاریخ یازدهم شهریور 1394 از طرف وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور
مقدمه:
با عنایت به تاک...
ادامه مطلب »